Genealogie familie Raphalowiz

Each of us has a name
given by God
and given by our parents
(Zelda – Each of us has a name)

Op deze pagina vindt u een genealogisch overzicht van de familie Raphalowiz. Hieruit vallen de onderlinge familiebanden af te lezen. Per persoon zijn slechts enkele gegevens (geboorte, huwelijk, overlijden, beroep) opgenomen, voor zover door mij gevonden in de archieven.

Opmerkingen:

 • Het is een parenteel, d.w.z. een stamboomoverzicht van alle nakomelingen van een persoon, Aron Berk Raphalowiz. Ook nakomelingen met een andere familienaam (nl. die van de aangetrouwde vaders) worden hierin opgenomen.
 • De rangschikking is per generatie (aangeduid met Romeinse cijfers), en binnen gezinnen van oudste naar jongste kind. Met de verwijzingen naar die Romeinse cijfers kan men zoeken naar de vorige of volgende generaties.
 • De afstammingslijn van het Haagse gezin Henri-Josephina-Marcel Philip Raphalowiz-Velleman is in rood aangegeven.
 • De gegevens zijn zoveel mogelijk gebaseerd op akten van de Burgerlijke Stand (geboorte, huwelijk, overlijden), en op gegevens uit de huwelijksbijlagen. Waar dit (nog) niet mogelijk was, is geput uit bevolkingsregisters, persoonskaarten, uit gegevens op de site Joods Monument en 1 keer uit een naturalisatiedossier. Ik heb dit zoveel mogelijk aangegeven.
 • De naam ‘Raphalowiz’ wordt op meerdere manieren gespeld1. Dit zal komen door de uitheemsheid. Ik houd de spelling aan die ik op geboorteakten tegenkwam. Indien er van een persoon geen geboorteakte gevonden is houd ik de spelling aan uit het oudste document betreffende die persoon.
 • De familie is afkomstig uit wat tegenwoordig Polen is, maar tussen 1795 en 1918 bestond Polen niet als zelfstandig land. Ook plaatsnamen worden in verschillende documenten nogal eens verschillend gespeld, en er werd soms bij vermeld dat die plaats bijvoorbeeld in Rusland lag, of in ‘Duitschland’. Ik heb optredende spellingsvarianten gelijkgetrokken en er bij de eerste vermelding van een plaatsnaam een landaanduiding achter gezet, volgens de huidige situatie. Veel hier genoemde mensen zijn vermoord in Oświęcim, ik houd hier de Duitse naam Auschwitz aan omdat het nazi-concentratiekamp altijd zo wordt aangeduid.
 • Zoals u kunt aflezen zijn niet alle gegevens bekend. Ik zal proberen dit verder aan te vullen.
 • Gegevens van personen van wie niet duidelijk of aannemelijk is dat zij daadwerkelijk zijn overleden worden hier niet vermeld. Personen die na 1945 zijn geboren worden hier ook niet vermeld.
 • Na het genealogisch overzicht vermeld ik nog een paar personen met dezelfde familienaam, die (nog) niet in dit overzicht ingepast konden worden.

Hierna volgt het overzicht:


I. Aron Berk RAPHALOWIZ, tr. Channa MASCHA.
Uit dit huwelijk:

  1. Szlama2 RAVALOWITSCH, geb. Kowal 1-12-1859, volgt IIa.
  2. Philip RAPHALOWIZ, geb. Włocławek 9-5-1865, volgt IIb.

IIa. Szlama RAVALOWITSCH (zn. van I), geb. Kowal 1-12-1859, bediende, koopman, kleermaker, overl. Amsterdam 15-11-1934, tr. ‘Polen’ 15-5-1887 (vlgs. bev. reg. Amsterdam) Marjem (Marja, Mirjam) SLUZEWSKA (Sluzenska), geb. Radziejow (P) 20-10-1861 (vlgs. bev. reg. Amsterdam), overl. Amsterdam 5-7-1934, dr. van Alexander Sluzewski, kleermaker, en Nechla Gronojnowska.
Uit dit huwelijk:

  1. Aron RAFALOWICZ, geb. Radziejow 13-7-1888 (vlgs. bevolkingsregister Amsterdam), koopman, overl. Amsterdam 31-3-1935.
  2. Zysie RAFALOWICZ, geb. Radziejow 17-12-1889, volgt IIIa.
  3. Bertha RAVALOWITSCH, geb. Amsterdam 16-1-1892, overl. Auschwitz 1-10-1942, tr. Amsterdam 21-12-1927 Gedalia FRENKEL, geb. Grodno (W.R.) 3-8-1899, kleermaker, overl. Auschwitz 31-1-1943, zn. van Wolf Frenkel en Sisal Sandler.
  4. Sander RAFALOWITCH, geb. Amsterdam 4-1-1894, volgt IIIb.
  5. Henri RAFALOVITCH, geb. Włocławek 18-1-1895, volgt IIIc.
  6. Michla RAFALOWICZ, geb. Radziejow 6-4-1897 (vlgs. bev. register Amsterdam), huish. hulp, boekhoudster, overl. Sobibor 9-7-1943.3
  7. Icek RAFALOWICZ, geb. Radziejow 11/23-4-1899, volgt IIId.
  8. Sura Ryfka RAFALOWICZ, geb. Radziejow 20-2-1902, volgt IIIe.
  9. Blima Cera RAFALOWICZ, geb. Radziejow 20-2-1904, volgt IIIf.

Binnen dit gezin gebruikte men zelf veelal Poolse namen, die niet altijd overeenkomen met de Nederlandse bevolkingsadministratie.
In de huwelijksakte van Bertha staat als getuige o.m. vermeld ‘Simon Rafalowitch, kleermaker, oud drieëndertig jaar, broeder der echtgenoote’. Volgens gegevens die ik van een familielid ontving, is Simon Rafalowitch dezelfde persoon als Sander Rafalowitch (hierboven vermeld).
De huwelijksbijlagen bij het huwelijk van Bertha bevatten een Acte van bekendheid, hierin komt voor ene ‘Herman Rafalowitch, koopman, woonend N. Keizersgracht 37’. Hoogstwaarschijnlijk is Herman Rafalowitch dezelfde persoon als Henri Rafalovitch (hierboven vermeld), afgaande op de Gezinskaarten (1893 – 1939) van Henri, en Icek Rafalowicz. Zij woonden beiden Nieuwe Keizersgracht 37 ten tijde van het huwelijk.


IIb. Philip RAPHALOWIZ (zn. van I), geb. Włocławek 9-5-1865, schoenmaker, verver, overl. Sobibor 26-3-1943, tr. Amsterdam 26-2-1890 Ernestine HENOCH, geb. Strzelno 15-9-1862, overl. ‘s-Gravenhage 26-10-1928, dr. van Hermann Henoch, kledermaker, en Hanne Baer.
Uit dit huwelijk:

  1. Jenny RAFALOWITZ, geb. Amsterdam 14-12-1890, volgt IIIg.
  2. Aron Berk RAPHALOWIZ, geb. Amsterdam 15-10-1892, overl. Amsterdam 14-1-1896.
  3. Johanna RAPHALOWIZ, geb. Amsterdam 19-6-1894, kantoorbediende, overl. Auschwitz 6-3-1944.
  4. Henri RAPHALOWIZ, geb. Amsterdam 20-12-1895, volgt IIIh.
  5. Salomon RAPHALOWIZ, geb. Amsterdam 24-10-1897, handelsreiziger, grondwerker, overl. Auschwitz 30-11-1943, tr. Amsterdam 26-3-1941 Anna TEMANN, geb. Lviv (Lemberg) 23-3-1900, overl. Auschwitz 17-9-1942, dr. van Meijer Jossel Temann en Gittel Luft.
  6. Daniël RAPHALOWIZ, geb. Amsterdam 12-8-1899, volgt IIIi.
  7. Alfred RAPHALOWIZ, geb. Amsterdam 11-1-1901, volgt IIIj.

IIIa. Zysie RAFALOWICZ (dr. van IIa), geb. Radziejow 17-12-1889, overl. Sobibor 9-7-1943, tr. Szyja MOSZKOWICZ, geb. Warschau 6-11-1894, leerbewerker, overl. Buchenwald 17-4-1945, zn. van Tischler Chaskiel Moszkowicz en Sara Zysel.
(gegevens archiefkaarten Stadsarchief Amsterdam en Arolsen Archives)
Uit dit huwelijk:

  1. Boruch MOSZKOWICZ, geb. Włocławek 19-11-1921, overl. Sobibor 23-7-1943.
  2. Hadasa MOSZKOWICZ, geb. Włocławek 4-7-1926, overl. Nijmegen 4-7-1945.

(Hadasa overleefde Auschwitz en Bergen-Belsen, maar stierf (wschl.) van uitputting in het Canisius Ziekenhuis in Nijmegen.)


IIIb. Sander RAFALOWITCH (zn. van IIa), geb. Amsterdam 4-1-1894, kleermaker, overl. Auschwitz 31-12-1942, tr. Amsterdam 8-3-1917 Grietje Mozes POLAK, geb. Aarlanderveen 26-12-1883, overl. Auschwitz 21-9-1942, dr. van Mozes Juda Polak en Elisabeth Terbeek.
Uit dit huwelijk:

  1. levenloos geboren kind , geb. Amsterdam 6-9-1919.
  2. Elisabeth RAFALOWITCH, geb. Amsterdam 24-5-1923, leerling-verpleegkundige, overl. Auschwitz 21-9-1942.

IIIc. Henri RAFALOVITCH (zn. van IIa), geb. Włocławek 18-1-1895, koopman, handelsreiziger, overl. Amsterdam 19-7-1974, tr. Amsterdam 2-1-1935 Malka PARSZENSZENSKI, geb. Ostrow 7-9-1908, overl. Amsterdam 20-2-1979, dr. van Machel Parszenszenski, godsdienstleraar, en Golda Gradom. (Uit dit huwelijk is een kind geboren. Deze persoon leeft nog, dus de gegevens worden hier niet weergegeven.)


IIId. Icek RAFALOWICZ (zn. van IIa), geb. Radziejow 23-4-1899, electrotechnicus, overl. Amsterdam 19-9-1990, tr. Amsterdam 13-1-1938 Esther PARZENCZEWSKA, geb. Ostrow 21-1-1911, overl. Amsterdam 19-1-1994, dr. van Machel Parszenszenski, godsdienstleraar, en Golda Gradom.
Uit dit huwelijk:

  1. Miriam (Mira) RAFALOWICZ, geb. Amsterdam 11-8-1941, dramaturge, overl. Amsterdam 28-9-1998.

(Uit dit huwelijk is nóg een kind geboren. Deze persoon is geboren na 1945, dus de gegevens worden hier niet weergegeven.)


IIIe. Sura Ryfka RAFALOWICZ (dr. van IIa), geb. Radziejow 20-2-1902, overl. Amsterdam 14-5-1967.
Kind:

  1. Johanna RAFALOWICZ, geb. Amsterdam 4-3-1933, naaister, kapster, zangeres, overl. Amsterdam 29-11-1989, tr. ‘s-Gravenhage 6-12-1962 Willem Hendrik Cornelis VAN DEUTEKOM, geb. Bandoeng 27-11-1927, overl. Bergen op Zoom 6-8-1998, zn. van Cornelis Willem August van Deutekom en Lucie Mathilde Elisabeth Rogge.

(Johanna de Paauw zat in de oorlog ondergedoken in Gulpen. KB 16 juli 1938: verandering geslachtsnaam in: De Paauw, KB 12 november 1971: verandering geslachtsnaam in: Rafalowicz.)(Artiestennaam jazz-zangeres: Ann Burton.)

Sura Ryfka RAFALOWICZ, tr.(1) Amsterdam 5-2-1936 Jacob DE PAAUW, geb. Amsterdam 27-10-1894, diamantslijper, overl. Amsterdam 6-7-1972, zn. van Philip de Paauw, diamantsnijder, en Roosje Peper.
Uit dit huwelijk:

  1. Bertha Judith DE PAAUW, geb. Amsterdam 29-9-1942, overl. Amersfoort 21-5-1943.

(Uit dit huwelijk zijn nóg twee kinderen geboren. Zij hebben de oorlog overleefd, maar ik weet niet of ze nog leven, dus de gegevens worden hier niet weergegeven. Sura Ryfka Rafalowicz en Jacob de Paauw hebben Bergen-Belsen en het dwangarbeiderskamp Liebenau overleefd. )


IIIf. Blima Cera RAFALOWICZ (dr. van IIa), geb. Radziejow 20-2-1904, confectiekleedingnaaister, overl. Sobibor 21-5-1943, tr. Amsterdam 11-4-1940 Cesar Joseph EGGER, geb. Roermond 1-1-1898, magazijnbediende, overl. Sobibor 21-5-1943, zn. van Daniel Egger en Selma Keijzer.
Uit dit huwelijk:

  1. Selma Mirjam EGGER, geb. Amsterdam 31-1-1941, overl. Heemstede 20-11-2011.
   (Selma overleefde de oorlog, doordat zij als baby bij een niet-joods gezin in Heemstede werd geplaatst. Selma was gehuwd.)

IIIg. Jenny RAFALOWITZ (dr. van IIb), geb. Amsterdam 14-12-1890, overl. Sobibor 2-7-1943, tr. Watergraafsmeer 20-11-1913 Zacharias HAKKER, geb. Amsterdam 2-6-1887, diamantbew., handelsreiziger, overl. Sobibor 2-7-1943, zn. van Levie Hakker, diamantsnijder, en Betje Velleman.
Uit dit huwelijk:

  1. Bertha HAKKER, geb. Watergraafsmeer 6-9-1914, reizigster in galanterieën, overl. Sobibor 2-7-1943.
  2. Marcel Philip HAKKER, geb. ‘s-Gravenhage 18-3-1923, magazijnbediende, overl. Auschwitz 9-2-1944.

IIIh. Henri RAPHALOWIZ (zn. van IIb), geb. Amsterdam 20-12-1895, (chemisch) wasser, verver, overl. Auschwitz 23-9-1942, tr. ‘s-Gravenhage 15-8-1923 Josephina VELLEMAN, geb. Amsterdam 1-7-1899, overl. Auschwitz 30-9-1942, dr. van Zacharias Velleman, diamantslijper, koopman, en Bloeme Erwteman.
Uit dit huwelijk:

  1. Marcel Philip RAPHALOWIZ, geb. ‘s-Gravenhage 24-3-1925, overl. Auschwitz 29-8-1942 (vlgs. Sterbebücher Auschwitz).

IIIi. Daniël RAPHALOWIZ (zn. van IIb), geb. Amsterdam 12-8-1899, pianist, overl. Auschwitz 6-3-1944, tr. ‘s-Gravenhage 25-7-1928 Bertha SLUZEWSKI, geb. ‘s-Gravenhage 12-1-1897, onderwijzeres, overl. Auschwitz 6-3-1944, dr. van Abraham Sluzewski, kleermaker, en Emma Raczkowska.
Uit dit huwelijk:

  1. Ernestine Emma Helena RAPHALOWIZ, geb. ‘s-Gravenhage 17-3-1930, overl. Auschwitz 6-3-1944.

IIIj. Alfred RAPHALOWIZ (zn. van IIb), geb. Amsterdam 11-1-1901, kleermaker, overl. Colmar 15-7-1964, tr.(1) Amsterdam 26-10-1932 Estera Laja SZANOWSKA, geb. Łódź 27-5-1903, dienstbode, overl. Amsterdam 9-12-1935, dr. van Joel Szanowska en Frida Walkowitz.
Uit dit huwelijk:

  1. Julek Michel RAPHALOWIZ, geb. Amsterdam 24-10-1935, mech. rekenaar, adm. medew., overl. Amsterdam 15-5-2010. (Gegevens vermeld op persoonslijst Julek, en uit Shoah-getuigenis Julek)

Alfred RAPHALOWIZ, tr.(2) Zandvoort 29-4-1937 Margaretha HAKKER, geb. Amsterdam 1-4-1896, overl. Amsterdam 11-8-1952, dr. van Levie Hakker, diamantsnijder, en Betje Velleman.
(Scheiding 2 maart 1942 Zandvoort) (vermeld op persoonskaart Alfred)

Alfred RAPHALOWIZ, tr.(3) Amsterdam 11-12-1946 Margaretha HAKKER, geb. Amsterdam 1-4-1896, overl. Amsterdam 11-8-1952, dr. van Levie Hakker, diamantsnijder, en Betje Velleman.
(gegevens vermeld op persoonskaart Alfred)


Losse puzzelstukjes
In de Burgerlijke Stand en in het Bevolkingsregister van Amsterdam vond ik nog: broer en zus Michel en Sophia Raffalovich die beiden rond 1880-1900 met hun gezinnen in Amsterdam woonden, ene Naftula Rafalovicz woonde met zijn gezin van 1901 tot 1906 in Amsterdam en Abraham Izaak Rafalowicz woonde er van 1905 tot 1909. Niet bekend is of zij onderling familie waren, of familie van de hierboven vermelde mensen. Na 1910 komen ze niet meer voor in de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Verder vond ik in de Amsterdamse vreemdelingenregisters 1849 – 1922 Berthe Rafalovitch, waarschijnlijk wél familie, nog niet duidelijk hoe, en Arthur Raffalovich, geregistreerd 1875, wellicht familie (broer) van Sophia en Michel.

 1. In het Stadsarchief Amsterdam vond ik de volgende 14 spellingsvormen: Rafalovicz, Rafalovitch, Rafalowicz, Rafalowienz, Rafalowiez, Rafalowitch, Rafalowitz, Raffalovich, Raffalovisch, Raphalowitz, Raphalowiz, Ravalowitch, Ravalowitsch, Rafelowitz []
 2. Binnen de familie verder genoemd: Salomon []
 3. Eerder werd in dit overzicht ook nog als apart persoon genoemd: Manje RAFALOWITCH, geb. ca. 1900, kantoorbediende. Mania/Manje wordt genoemd als zuster van Sander Raphalowitch in diens naturalisatiedossier. In een daarin opgenomen politieverklaring d.d. 27 juli 1929 wordt gemeld dat zij 29 jaar oud is, kantoorbediende en woonachtig in Włocławek. Uit brieven blijkt inmiddels dat ‘Manje’ dezelfde persoon is als Michla. []